دوشنبه, آذر 10, 1399

راسته ی زوج سمان

برخی از گونه های این راسته مانند موش گوزن ( از خانوادهراسته ی زوج سمان Tragulidae) با 5/2 کیلوگرم وزن، جثه ای کوچک دارند، یا مانند اسب آبی با 4500 کیلوگرم وزن از بزرگ ترین پستانداران محسوب می شوند و یا مانند زرافه حدود شش متر قد دارند. در اکثر آنها دست و پا هر یک دارای دو انگشت مساوی است (انگشتان سوم و چهارم). ناخن ها به صورت سم درآمده است. اکثر افراد این راسته (در ایران به استثنای خانوادة گراز) شاخ های بلندی دارند، یا آثاری از آن بر روی جمجمه به چشم می خورد. دندان های آسیا و پیش آسیا برای جویدن و نرم کردن مواد گیاهی مناسب اند. در فک بالای اکثر گونه ها، دندان های پیشین و نیش دیده نمی شود و به جای آنها لایه غضروفی شکلی وجو دارد که برای گرفتن و کندن علوفه استفاده می شود. راسته زوج سمان شامل سه زیر راستة، خوک شکلان، نشخوارکنندگان و شترها است. نسخوارکنندگان معده چهار قسمتی دارند، این حیوانات غذا را با سرعت می بلعند و در موقع استراحت آنها را به صورت گلوله هایی به دهان برمی گردانند تا بجوند و آسیاب کنند. این عملیات پیچیده باعث می شود تا حیوانات در مراتع و زمین های باز که خطرِ حیوانات طعمه گیر آنها را تهدید می کند، به سرعت چرا کرده و سپس در فرصت مناسب و در محل امن آنها را بجوند.
از راسته زوج سمان تاکنون سه خانواده و نه گونه در ایران شناسایی شده است.